Om oss

Företaget

Verksamheten med utredningar inom samhällets välfärdsområde skedde tidigare genom A BOIJ AB. En generationsväxling har skett och verksamheten fortsätter nu i Veta Mera Boij AB.

Veta Mera Boij AB:s verksamhet bygger på kunskap och erfarenhet från 15 år inom samhällets vetenskapsområde. Företaget har ett brett kontaktnät av sakkunniga inom olika samhällsvetenskapliga områden samt närings- och arbetsliv.

Veta Mera Boij AB bedriver oberoende utredningar inom samhällets välfärdsområde. Grunden för utredningarna är att de skall sakligt och opartiskt beskriva den efterfrågade eller sökta verklighet som tillhör uppdraget.

Veta Mera Boij AB följer gällande regler om etik och självständighet som gäller för forskning och god forskningssed.
Kvalitetssäkring av utförda arbetsuppgifter sker kontinuerligt från offertförslag till slutredovisning av utfört arbete.

Medarbetare

Anita Boij forskare / ansvarig välfärdsområdet
Anita
Simon Boij datavetare / ansvarig IT-området
Simon
Erik Boij ägare
Erik
Till företaget finns också tillfälligt anställda och samarbetsparter knutna.

 

Anita Boij

Anita Boij är ansvarig för företagets utredningar inom samhällets välfärdsområde.

Anita Boij är teologie doktor i religionssociologi. Religionssociologin utgår från sociologiska teorier och praktiska rön för att studera relationen mellan religion och samhälle. Empirin i avhandlingen bygger mycket på kommunikations-, organisations- och ledarskapsanalys samt värderingsforskning. Den innehåller ett kvantitativt och ett kvalitativt datamaterial samt den teoretiska grund som erfordras.

Under 14 år som forskare inom välfärdsområdet har Anita Boij genomfört cirka 700 intervjuer med personer i åldrarna 9–85 år. De har skett genom personliga möten och via telefon samt med olika intervjumetoder såsom fokusintervjuer, gruppintervjuer och djupintervjuer på svenska, via tolk och teckentolk. Hon har också tagit fram ett hundratal enkäter som vänt sig till personer i åldrarna 9–85 år och samlat in cirka 38 000 enkäter. En del enkäter har varit av enklare karaktär såsom kursutvärderingsformulär medan andra varit omfattande och handlat om exempelvis psykisk hälsa, drogvanor, tobaksvanor, kultur- och fritidsvanor.

Förutom sin doktorsavhandling har hon skrivit ett 140-tal rapporter och PM där ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt presenterats på ett lättläst sätt.