Start

Vi vet mer om Framtidsjobb Avesta!
I Sveriges kommuner finns behov hos invånare som står långt från arbetsmarknaden att få stöd till att komma närmare den. Det är också ett ansvar som åligger kommunerna och många kommuner lägger stora resurser på åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. Europeiska socialfonden (ESF) ger också medel till att främja sysselsättningen i Europa.

En av de kommuner som ville göra en extra satsning på de som stod långt ifrån arbetsmarknaden var Avesta kommun. Projektet Framtidsjobb Avesta pågick från den 1 januari 2016 till den 28 februari 2019. Målet var att underlätta för nyanlända invandrare, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och personer med funktionsnedsättning att komma i arbete, studier eller närmare arbetsmarknaden. Under hela projekttiden har vi utvärderat projektet genom en lärande utvärdering, även kallad följeforskning.

I projektet har deltagarna både fått individuellt stöd och stöd i grupp. Det individuella stödet har innehållit individuella samtal, målarbete, personlig utveckling, arbete med CV och personligt brev, intervjuträning, jobbsökande.

Omslag Framtidsjobb Avesta Stödet i grupp har bestått av gruppaktiviteter såsom veckostart med målinriktat arbete, studiebesök, föreläsningar, yrkesseminarier, tjejgrupp, diskussionsgrupp, kreativ verkstad, rörelse och friskvård, aktivitetsrum, svenskaträning, språkcafé, temaarbete, samhällsorientering, nutidskryss, workshopar med mera.

Resultaten visar att projektet har hållit en mycket hög kvalitet och fått mycket goda omdömen av deltagare, styrgrupp och samverkansparter. Projektet har också haft en mycket hög måluppfyllelse och bland annat nått målet om att underlätta för deltagarna att komma i arbete, studier eller närmare arbetsmarknaden. Vid den senaste mätningen av projektets långsiktiga effekter var tre av fyra deltagare kvar i arbete eller studier. Det statistiska underlaget i mätningen är visserligen litet, med en viss försiktighet kan sägas att projektet har positiva långsiktiga effekter för de deltagare som avslutat det.

Sedan den 1 mars 2019 har projektet implementerats i arbetsmarknadsenhetens ordinarie verksamhet och arbetet fortsätter med att stödja människor som står långt från arbetsmarknaden att komma närmare den.